Dự án: FACTORY FOR RENT LOT B - LONG HAU IZ

Địa chỉ: LONG AN

Diện tích:

Chủ đầu tư:

Chuyên mục: Hoàn Thành

Dụ án cùng chuyên mục

Diện tích:
Chuyên mục: Đang Thi Công
Diện tích:
Chuyên mục: Đang Thi Công
Diện tích:
Chuyên mục: Đang Thi Công
Diện tích:
Chuyên mục: Đang Thi Công
Diện tích:
Chuyên mục: Đang Thi Công
Diện tích:
Chuyên mục: Đang Thi Công
Diện tích: 30.000m2
Chuyên mục: Đang Thi Công
Diện tích: 22 UNIT BLOCK C ZONE 2x4
Chuyên mục: Đang Thi Công